BRAVOLL
  +420 565 428 603

Tensile tests on the construction siteCustomer
 
Address of construction
 
Company name *
Address *
Town *
Post code *
Required date of TT *
Velikost objektu v m2 *
Address *
Town *
Post code *
Contact person *
Phone number *
E-mail *
Fields with * are mandatory.
   


Podmínky realizace tahových zkoušek

A. Obecné podmínky

  • Tahové zkoušky provádí pracovníci společnosti ITW Construction Products CZ s.r.o. (dále jen ITW) na základě úplné objednávky.
  • Objednávku upřednostňujeme ve formě e-mailu a musí obsahovat následující informace:

- údaje o objednavateli (Název společnosti, adresa, jméno kontaktní osoby včetně telefonického spojení a e-mail)
- adresu místa provedení tahové zkoušky a požadovaný termín tahové zkoušky 

  • Formulář objednávky na provedení tahové zkoušky je k dispozici na domovské stránce www.bravoll.cz případně bude zaslán e-mailem na vyžádání.
  • Společnost ITW provádí tahové zkoušky výhradně na upevňovací prvky BRAVOLL®.
  • Tahová zkouška může proběhnout jen na základě potvrzení vydaného pracovníkem společnosti ITW které může mít formu e-mailu nebo telefonické zprávy. Obsahem potvrzení musí být:

- místo, datum a čas provedení tahové zkoušky
- předpokládaná kalkulovaná cena za provedenou tahovou zkoušku (v případě, že není dohodnuto jinak). 

  • Technické vybavení pro provedení tahové zkoušky zajišťuje společnost ITW, pokud nebyly v každém jednotlivém případě sjednány podmínky jiné.
  • Společnost ITW nezajišťuje přístup na místo staveniště pro provedení tahových zkoušek, či úkony nezbytné k zajištění bezpečnosti práce ani činnosti s tím související. Toto je povinností objednavatele. Bez zajištění přístupu po stavbě formou lešení nebo lávky nebude tahová zkouška provedena.
  • Po provedení tahové zkoušky bude pracovníkem společnosti ITW vystaven objednavateli „Protokol tahové zkoušky na staveništi‘‘ a odeslán prostřednictvím e-mailu do 5 pracovních dnů.
  • Od provedení tahové zkoušky lze odstoupit kteroukoliv ze stran pouze na základě vzájemné dohody. Tato dohoda však nesnímá ani z jedné ze stran povinnost uhradit vzniklé náklady, pokud tyto prokazatelně vznikly.

Platnost od 1. července 2020

Kontakty:

Pro ČR:  jan.podolsky@bravoll.cz
Pro SK:  mpacak@itw.cz

technik@bravoll.cz

 

Our partners